Forma e pelqimit

Duke aksesuar kete faqe interneti te Scan&Go nepermjet rrjetit nderkombetar (www.go-scan.com) ju pranoni qe:

Disa prej fushave te faqes se internetit te SCAN&GO (psh: Ju lutem mendimin tuaj) mund te kerkojne nga perdoruesi qe te plotesoje formen e aplikimit online duke vendosur nder te tjera, edhe disa nga te dhenat e tij personale si Emer, Mbiemer dhe adrese e-mail. SCAN&GO thekson se dicka e tille eshte nje kerkese opsionale te cilen perdoruesi mundet vullnetarisht t'a jape si informacion per te vijuar me tej me aplikimin per qellimin per te cilen ajo kerkohet (psh: informim kur SCAN&GO do jete live). Ne kete kuader, SCAN&GO deshiron te vere ne vemendjen e cdo perdoruesi se pasi informacioni ka mberritur ne Web serverin e Scan&Go, ky i fundit implementon nje sistem sigurie te standarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe GDPR. Gjithashtu, me plotesimin e aplikimit online, perdoruesi deklaron se jep miratimin e tij per procesimin e metejshem te informacionit te dhene nga ana e SCAN&GO vetem per qellime statistikore jo te personalizuara, per qellimin e informimit ne momentin qe aplikcaioni do jete live dhe vetem per qellimin per te cilin perdoruesi ka deklaruar vullnetarisht te dhenat e tij personale. Ne cdo moment pasi perdoruesi te kete dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar ne keto fusha specifike, ketij te fundit i lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese prane SCAN&GO, te aksesoje keto te dhena si dhe te kerkoje, bllokimin korrigjimin apo fshirjen e tyre.

 

Për çdo pyetje, kerkesa apo ankesa ne lidhje me perdorimin e te dhenave personale nga ana e Scan&Go, atehere lutemi te na drejtoheni me shkrim ne adresen e meposhtme:

Adrese Elektronike:  scan.go@outlook.com

Pranoj /  Nuk pranoj

 

Ju mund te terhiqeni nga dhenia e pelqimit duke bere unsubscribe