Kushtet e Përdorimit

Kjo faqe interneti eshte prone e Scan&Go. Perdoruesi duke hyre ne rrjet pranon ti nenshtrohet kushteve dhe afateve te meposhtme. E drejte e autorit. E gjithe permbajtja e kesaj faqeje interneti eshte subjekt i te drejtes se autorit me te gjitha te drejtat e rezervuara. Çdo shkarkim, ruajtje, kopjim, riprodhim, transmetim, shperndarje, modifikim, apo veprim tjeter ne permbajtjen e kesaj faqeje interneti, si edhe ne aplikimet dhe software te ofruara aty, pa aprovimin paraprak te Scan&Go, eshte e ndaluar, duke perjashtuar çfare lejohet nga Ligji i te Drejtes se autorit, nese ndonje e drejte apo shenime te tjera do te hiqen ose ndryshohen.

 

SHENIM I RENDESISHEM LIGJOR

Duke hapur dhe/ose perdorur informacionin, sherbimet, lidhjet, funksionet, aplikimet ose programet (ketejetutje: “permbajtjet”) e ofruara ne kete faqe interneti, perdoruesi me ane te ketij dokumenti pranon ti nenshtrohet kushteve dhe afateve te paraqitura me poshte:

 

Ligji i Te drejtes se autorit:

Permbajtjet e ofruara ne kete faqe interneti (ketejetutje: “Faqe interneti”) dhe nen-faqet e saj mbrohen nga ligji per te drejten e autorit. Shkarkimi ose ruajtja e aplikimeve ose programeve qe permban kjo Faqe interneti dhe riprodhimi (i plote ose i pjesshem), transmetimi, modifikimi ose lidhja e permbajtjeve te kesaj faqeje interneti do te lejohet vetem me miratimin me shkrim te Scan&Go. Megjithate, perdoruesit kane te drejte te printojne, shkarkojne, ose te ruajne faqe te veçuara ose pjese te kesaj faqeje sipas dispozitave te ligjit te drejtes se autorit dhe vetem nese shenimet e te drejtes se autorit ose shenime te tjera te mbrojtura me ligj as nuk fshihen as nuk ndryshohen.

 

Permbajtja e informacionit

Scan&Go ka bere te gjitha perpjekjet per te krijuar siguri ne kerkimin e informacionit te publikuar ne Faqen e tij te internetit sikurse edhe ne selektimin a burimit te informacionit te perdorur. Megjithate, Scan&Go nuk merr persiper pergjegjesi mbi saktesine, voline dhe disponueshmerine pa nderprerje te informacionit te mundesuar ne Faqen e tij te internetit ose ne lidhje me burimet e informacionit te perdorur. Ne nuk marrim persiper, dhe me ane te ketij dokumenti qartesisht perjashtojme çdo pergjegjesi mbi saktesine, ose zhvillimin aktual te ngjarjeve te pershkruara ne parashikimet.

Lidhjet me faqet e internetit ose URL-te e ofruesve te paleve te treta:

Scan&Go nuk merr persiper pergjegjesi per permbajtjen e faqeve te internetit ose URL-te e ofruesve te tjere te cileve u jane ofruar lidhjet. Scan&Go nuk merr persiper pergjegjesi per disponueshmerine pa nderprerje ose funksionim te plote te lidhjeve te faqeve te internetit ose te URL-ve per palet e treta.

 

Perjashtim nga pergjegjesia:

Scan&Go. nuk jep garanci dhe nuk do te pranoje pergjegjesi per ndonje dem (duke perfshire deme te njepasnjeshme ose jo te drejtperdrejta, ose humbje fitimesh) ne lidhje me hyrjen ne Faqen e internetit, hapjen, perdorimin ose pyetjet mbi permbajtjet e Faqes se internetit ose URL-ve te paleve te treta. Kjo eshte e vlefshme edhe ne rastet kur Scan&Go ve ne dukje mundesine e ndodhjes se ketyre demeve. Per me teper, Scan&Go nuk do te jete i pergjegjshem per nderprerjet teknike si p.sh. avari te serverit, nderprerje ose deshtim ne lidhjet e telekomunikacioneve si edhe per ngjarje te ngjashme, te cilet mund te çojne ne padisponueshmerine (e perkohshme) te gjithe Faqes se internetit ose te nje pjese te saj.

 

Nryshimet e Faqes se internetit:

Scan&Go. ka te drejten te ndryshoje dhe te fshije Faqen e internetit ne cdo kohe (nese eshte e nevojshme edhe pa lajmerim paraprak), veçanerisht ne lidhje me ndryshimin e permbajtjes ekzistuese (te gjithe ose pjeserisht) dhe duke shtuar permbajtje te reja.